ГлавнаяМСФОТрансформація

Трансформація

Трансформация

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:

"Трансформація фінансової звітності З П (С) БО В МСФЗ" 2-о денний СЕМІНАР

м. Харков - 23 і 24 січня!

Лектор:

Паєнтко Тетяна - сертифікований аудитор, АССА DipIFR, судовий експерт, д.е.н.

Якщо Ви головний бухгалтер або тільки збираєтеся ним стати, Ви повинні відповідати запитам реального бізнесу і позиції кадрового ринку!

«Головний бухгалтер 21-го століття», який не вміє скласти або хоча б коректно «читати» фінансову звітність, складену за МСФЗ, часто трактується провідними рекрутинговими компаніями, як «обмежений фахівець».

Трансформация 25

У зв'язку з переходом на нові стандарти виникла необхідність в навчанні бухгалтерів, підвищення їх кваліфікації. Допоможе в цьому практичний курс під назвою «Трансформація звітності відповідно до МСФЗ», який можна пройти в нашому навчальному центрі.

Цільова аудиторія:

фахівці, які бажають отримати знання по МСФО і навички трансформації фінансової звітності, підготовленої за П (С) БО у звітність згідно вимог МСФЗ.

Мета:

Завдання:

Розвиваються навички:

Трансформация 26

Трансформация -15

Трансформация 18

Трансформация-12

Програма курсу «Трансформація звітності по МСФО» розрахована на практикуючих бухгалтерів. Навчання дозволить Вам дізнатися про принципи і стандарти міжнародної системи звітності, освоїти прийоми трансформації МСФЗ стосовно облікову політику конкретної організації. Після закінчення курсу отримані знання можна буде використовувати безпосередньо у своїй професійній діяльності завдяки тому, що програма курсів має практичну спрямованість, викладач детально розглядає всі етапи перекладу конкретної української звітності в звітність по МСФО.

На наших заняттях ви дізнаєтеся про причини і терміни переходу української звітності в міжнародний стандарт; характеристики системи міжнародних стандартів і принципів; понятті трансформації звітності та її принципах; основні етапи трансформації звітності; методах і етапах трансформації. Трансформація звітності розглядається на конкретних прикладах. Викладач навчить Вас самостійно вибирати необхідні прийоми трансформації в залежності від ситуації і облікової політики на Вашому підприємстві. Також детально розглядається техніка трансформації, даються рекомендації по вибору періоду переходу і підготовці попередньої облікової політики та багато іншого.

В кінці навчання Вам належить вирішити практичну задачу по трансформації МСФЗ. Слухачам обов'язково мати з собою ноутбук.

Трансформация-9

Реєстрація на семінар за телефонами:
(096)210 86 20, (099) 214 67 72, (063) 148 46 18; або на  E-mail: oziomenko@ukr.net

Програма семінару:
Семинар проводится

Перший день.

Розглядають СТАНДАРТИ:

 • МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
 •  МСФО16.
 •  Оренда МСБУ16.
 •  Основні засоби МСБО 23 
 • Витрати на позики МСБУ36.
 •  знецінення активів МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Загальна інформація МСФЗ для новачків:

 • дата переходу. 
 • «Зачистка» облікової політики: усунення «національних» особливостей,які  протирічать МСФЗ, включення відсутніх положень в облікову політику.
 •  Формування облікової політики в нестандартизоване статей.
 •  За якою формою складати МСФЗ - звітність?
 •  План рахунків: рекомендації по розробці.

1. Особливості першого застосування МСФЗ. Основні відмінності між П (С) БО і МСФЗ Перехід від ПСБО до МСФЗ. Основи трансформації вступного балансу. Пояснення переходу на МСФЗ (звірка капіталу).

 Рекласи і поправки за статтями НА ДАТУ ПЕРЕХОДУ: Основні засоби. Інвестиційна нерухомість.Необоротні активи, утримувані для продажу НМА. Запаси Дебіторська заборгованість. Кредиторська заборгованість Резерви. Грошові кошти та їх еквіваленти Інвестиції. Кредити і позики отримані Приклад, що відображає основні коригування на дату переходу

 2. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»: нові правила обліку оренди в проводках. Сфери застосування і основні визначення. Виділення в договорі оренди сервісного компонента Облік оренди в орендаря:

 • Єдина модель обліку оренди. Визначення терміну договір і орендних платежів. винятки Питання визнання і оценкі при першочрговому визнанні. Новий актив баланса-  «право користування арендованим активом» Наступна оцінка. Фінансова звітність. Розкриття інформації орендарем.
 • Облік оренди в орендодавця. Классіфікація договору аренди. Питання Фінансова звітність.Облік компенсації коммунальних послуг, трансформаційні коригування.

3.МСФО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» - аспекти обліку ОЗ. Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 16 «ОЗ» Розробка облікової  політіки  ОЗ. Облік ОЗ, Амортізація. Ліквідаційна вартість: украінскій і международний підхід. Перегляд термінів нарахування амортизації.

Відмінності при нарахуванні амортизації ОЗ по ПСБО і МСФЗ. Консервація об'ектів ОЗ. 

4.МСФО (IAS) 23-облік капіталізації витрат на позики Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 23 приклади Розкриття інформації

Ваші запитання

5.МСФО (IАS) 36-ТЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НА ЗНЕЦІНЕННЯ ПРИ СКЛАДАННІ фінансової звітності: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 36 Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу Визначення суми очікуваного відшкодування активу. Визнання збитку від знецінення ЕГДС

Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до ФО трансформаційні коригування

 6.МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

7. Практика застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»: Новий підхід до класифікації фінансових активів: два критерії. Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами Характеристика грошових потоків по інструменту. бізнес-моделі: практичні нюанси Там, де необхідно враховувати фінансові інструменти за справедливою вартістю? Коли відносити зміни справедливої ​​вартості на ОПУ, а коли - на інший сукупний дохід (ПКД)? Облік фінансових інструментів на практичних прикладах: Поамортізірованной вартості За справедливою вартістю через інший сукупний дохід За справедливою вартістю через прибуток або збиток .

Резерв під очікувані кредитні збитки трансформаційні коригування

Второй день

РАССМАТРИВАЕМЫЕ  СТАНДАРТЫ:

МСБУ38 Нематериальные активы

МСФО15 Выручка по договорам с покупателями.

МСБУ2 Запасы

МСБУ 37 Резервы, условные обязательства и условные активы.

МСБУ21 Влияние изменения валютных курсов

МСБУ19 Выплаты работникам

1.МСФО(IAS)38  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ–АСПЕКТЫ УЧЕТАПО МСФО

 • Определение НМА индентифицируемость, контроль, будущие экономические выгоды.
 • На что обратить внимание при выборе учетной политики

Срок полезного использования нематериальных активов

 • Программные продукты: НМА или основные средства?

Расходы будущих периодов—квалификация для целей МСФО

 • Затраты на создание веб-сайта. Нематериальные активы и рекламная продукция

Внутреннесозданные НА, особенности формирования первоначальной стоимости. Основные корректировки при трансформации операций, связанных с учетом НМА.

 • Ваши вопросы

 2.МСФО (IFRS) 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ»: Модель пятишагового  анализа

Некоторые особенности МСФО (IFRS)15. Идентификация договора  с  покупателем

 • Последующее изменение в критериях существования договора

Идентификация договорных обязательств в рамках договора транспортировка товара покупателям, возможность возврата, услуги производителя по демонстрации товаров в магазинах ритейлера, обучение клиента-ритейлера, раздача покупателям подарков и «образцов»)

 • Определение общей цены сделки по договору (компонентфинансирования, начисление условных процентов по долгосрочным авансам, отгрузка с отсрочкой платежа, скидки, предоставляемые после отгрузки).

Распределение общей цены сделки между договорными обязательствами. Признание выручки в момент или по мере исполнения договорного обязательства. Резервирование сомнительных долгов – «матрица» уменьшения полезности.

 МСФО 15  ПЕРЕХОД

Раскрытие информации  в отчётности

 3.МСФО (IAS) 2 «ЗАПАСЫ»: ВОПРОСЫ  ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ 

 • Схематичный  обзор МСФО (IAS) 2 «Запасы»
 • Активы, для управленческих нужд, дорогие запчасти и комплектующие, товары, приобретённые для рекламы, МНМА в МСФО учете. Выбор учетной политики. Формирование себестоимости товара, приобретённого за валюту.

Учет торговых скидок. Расчет производственной себестоимости в соответствии с МФСО.

Косвенные затраты. Как отражать затраты на упаковку готовой продукции с точки зрения МСФО?

Как оценить побочную продукцию и отходы по МСФО? Типичные ошибки при учете себестоимости

Учет запасов понаименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации: практические сложности

 • Как избежать ошибок при создании резерва под обесценение товарно-материальных ценностей в МСФО
 • Основные корректировки при трансформации операций по учёту ТМЦ. 

МСФО (IАS )37—КАКИЕ РЕЗЕРВЫ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

Когда нужно создать резерв. Обеспечения, без которых необойтись (гарантии, судебные тяжбы, отпускные).

Резервы под обременительные договоры. Расходы на аудит–создавать ли резерв?

Начисление расходов по фактически оказанным аудиторским услугам

 • Основные корректировки, связанные с доначислением обеспечений;
 • Ваши вопросы.

 5.МСФО (IАS) 21—НАВОДИМ ПОРЯДОК  В   КУРСОВЫХ  РАЗНИЦАХ

 • Учёт операций и остатков по операциям в иностранной валюте. Акционерный капитал в иностранной валюте. Кредиты от нерезидентов. Инвалютный аккредитив и курсовые разницы. Перевод в валюту представления—как не запутаться в курсах валют.

 6.МСФО (IАS) 19  КАК УЧЕСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Краткосрочные вознаграждения. Премии, ожидаемые к выплате. Вознаграждение руководству :как выполнить требования и непоказать лишнего. Кого считать ключевым управленческим персоналом.Что входит в компенсацию ключевому управленческому персоналу. Пенсии ключевых управленцев: надо ли раскрывать. Трансформационные корректировки.

7. Составление трансформационной таблицы  и  баланса 

Трансформация 28
  
 
Трансформация-17 

            

23 -24 січня: 2 дня-з 10.00 до 17.00 год., з перервами на кава-паузи та обід.

Реєстрація: з 9:40.

Трансформация 22

Лектор: Паентко Тетяна - сертифікований аудитор, АССА DipIFR, судовий експерт, д.е.н.

Слухачам потрібно мати ноутбук.

 У вартість семінару входить:  

 •  Участь в семінарі;    
 •   Кожен слухач отримає навчально-практичні матеріали і СЕРТИФІКАТ про прослуханий курс ;  
 •  Міцний чай і запашна кава зі смаколиками ;
 •  Обіди;
 •  Спілкування з колегами.

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами : (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18 

або пишіть нам info@bbo.com.ua

Наша мета - щоб наші тренінги, навчання, курси допомогли стати нашим слухачам найкращими професіоналами.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ».

 Трансформация 30

Трансформация 24

Трансформация -14

Трансформация -16

 Трансформация

 

Трансформация

У вартість семінару входить: ексклюзивний методичний матеріал; кава-паузи, обід. .

Оригінали документів: рахунок, договір, акт виконаних робіт і необхідні дозволи надаються на семінарі.

Після закінчення курсу видається Сертифікат про прослуханий курс

 Поспішайте зареєструватися за телефонами:

(096) 210 86 20, (099) 214 67 72, (063) 148 46 18.

Трансформация 20

Трансформация-8

23 - 24 грудня 2021 року 2-о денний семінар-практикум: "Практичні аспекти Трансформації фінансової звітності за вимогами МСФЗ": МСФЗ від теорії до практики. Трансформація обліку за П (С) БО в МСФЗ. Відмінності між П (С) БО і МСФЗ.

Що отримають учасники семінару:

 На семінарі необхідно мати ноутбук з встановленим MSExcel

Трансформация 29

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ"

На курс можна зареєструватися за телефонами:

(096)210 86 20, (099) 214 67 72, (063) 148 46 18; або  по E-mail: oziomenko@ukr.net

У розпалі сезон по складанню і аудиту отчетності- ця тема буде однією з ключових на тренінгу по МСФЗ, який ми проведемо у Харкові. Всі учасники отримають методику по складанню трансформації фінансової звітності, допомога в підготовці звітності за рік, рекомендації на 2021 рік і відповіді на найскладніші робочі питання.

На семінарі зберуться Ваші колеги, з якими Ви зможете поділитися досвідом та поспілкуватися в неформальному оточенні.

Трансформация 27

Трансформация 23

  

Трансформация 19


Трансформация-11

Трансформация=10

Трансформация

Новое на сайте

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.