ГоловнаМСФЗТрансформація

Трансформація

Трансформация

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:

"Трансформація фінансової звітності З П (С) БО В МСФЗ" 2-о денний СЕМІНАР

м. Харков - у січні -лютому 2022 року!

Лектор:

Паєнтко Тетяна - сертифікований аудитор, АССА DipIFR, судовий експерт, д.е.н.

Якщо Ви головний бухгалтер або тільки збираєтеся ним стати, Ви повинні відповідати запитам реального бізнесу і позиції кадрового ринку!

«Головний бухгалтер 21-го століття», який не вміє скласти або хоча б коректно «читати» фінансову звітність, складену за МСФЗ, часто трактується провідними рекрутинговими компаніями, як «обмежений фахівець».

Трансформация 25

У зв'язку з переходом на нові стандарти виникла необхідність в навчанні бухгалтерів, підвищення їх кваліфікації. Допоможе в цьому практичний курс під назвою «Трансформація звітності відповідно до МСФЗ», який можна пройти в нашому навчальному центрі.

Цільова аудиторія:

фахівці, які бажають отримати знання по МСФО і навички трансформації фінансової звітності, підготовленої за П (С) БО у звітність згідно вимог МСФЗ.

Мета:

Завдання:

Розвиваються навички:

Трансформация 26

Трансформация -15

Трансформация 18

Трансформация-12

Програма курсу «Трансформація звітності по МСФО» розрахована на практикуючих бухгалтерів. Навчання дозволить Вам дізнатися про принципи і стандарти міжнародної системи звітності, освоїти прийоми трансформації МСФЗ стосовно облікову політику конкретної організації. Після закінчення курсу отримані знання можна буде використовувати безпосередньо у своїй професійній діяльності завдяки тому, що програма курсів має практичну спрямованість, викладач детально розглядає всі етапи перекладу конкретної української звітності в звітність по МСФО.

На наших заняттях ви дізнаєтеся про причини і терміни переходу української звітності в міжнародний стандарт; характеристики системи міжнародних стандартів і принципів; понятті трансформації звітності та її принципах; основні етапи трансформації звітності; методах і етапах трансформації. Трансформація звітності розглядається на конкретних прикладах. Викладач навчить Вас самостійно вибирати необхідні прийоми трансформації в залежності від ситуації і облікової політики на Вашому підприємстві. Також детально розглядається техніка трансформації, даються рекомендації по вибору періоду переходу і підготовці попередньої облікової політики та багато іншого.

В кінці навчання Вам належить вирішити практичну задачу по трансформації МСФЗ. Слухачам обов'язково мати з собою ноутбук.

Трансформация-9

Реєстрація на семінар за телефонами:
(096)210 86 20, (099) 214 67 72, (063) 148 46 18; або на  E-mail: oziomenko@ukr.net

Програма семінару:
Семинар проводится

Перший день.

Розглядають СТАНДАРТИ:

 • МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
 •  МСФО16.
 •  Оренда МСБУ16.
 •  Основні засоби МСБО 23 
 • Витрати на позики МСБУ36.
 •  знецінення активів МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Загальна інформація МСФЗ для новачків:

 • дата переходу. 
 • «Зачистка» облікової політики: усунення «національних» особливостей,які  протирічать МСФЗ, включення відсутніх положень в облікову політику.
 •  Формування облікової політики в нестандартизоване статей.
 •  За якою формою складати МСФЗ - звітність?
 •  План рахунків: рекомендації по розробці.

1. Особливості першого застосування МСФЗ. Основні відмінності між П (С) БО і МСФЗ Перехід від ПСБО до МСФЗ. Основи трансформації вступного балансу. Пояснення переходу на МСФЗ (звірка капіталу).

 Рекласи і поправки за статтями НА ДАТУ ПЕРЕХОДУ: Основні засоби. Інвестиційна нерухомість.Необоротні активи, утримувані для продажу НМА. Запаси Дебіторська заборгованість. Кредиторська заборгованість Резерви. Грошові кошти та їх еквіваленти Інвестиції. Кредити і позики отримані Приклад, що відображає основні коригування на дату переходу

 2. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»: нові правила обліку оренди в проводках. Сфери застосування і основні визначення. Виділення в договорі оренди сервісного компонента Облік оренди в орендаря:

 • Єдина модель обліку оренди. Визначення терміну договір і орендних платежів. винятки Питання визнання і оценкі при першочрговому визнанні. Новий актив баланса-  «право користування арендованим активом» Наступна оцінка. Фінансова звітність. Розкриття інформації орендарем.
 • Облік оренди в орендодавця. Классіфікація договору аренди. Питання Фінансова звітність.Облік компенсації коммунальних послуг, трансформаційні коригування.

3.МСФО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» - аспекти обліку ОЗ. Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 16 «ОЗ» Розробка облікової  політіки  ОЗ. Облік ОЗ, Амортізація. Ліквідаційна вартість: украінскій і международний підхід. Перегляд термінів нарахування амортизації.

Відмінності при нарахуванні амортизації ОЗ по ПСБО і МСФЗ. Консервація об'ектів ОЗ. 

4.МСФО (IAS) 23-облік капіталізації витрат на позики Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 23 приклади Розкриття інформації

Ваші запитання

5.МСФО (IАS) 36-ТЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НА ЗНЕЦІНЕННЯ ПРИ СКЛАДАННІ фінансової звітності: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 36 Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу Визначення суми очікуваного відшкодування активу. Визнання збитку від знецінення ЕГДС

Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до ФО трансформаційні коригування

 6.МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

7. Практика застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»: Новий підхід до класифікації фінансових активів: два критерії. Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами Характеристика грошових потоків по інструменту. бізнес-моделі: практичні нюанси Там, де необхідно враховувати фінансові інструменти за справедливою вартістю? Коли відносити зміни справедливої ​​вартості на ОПУ, а коли - на інший сукупний дохід (ПКД)? Облік фінансових інструментів на практичних прикладах: Поамортізірованной вартості За справедливою вартістю через інший сукупний дохід За справедливою вартістю через прибуток або збиток .

Резерв під очікувані кредитні збитки трансформаційні коригування

Другий день

  СТАНДАРТИ, які будуть розглянуті:

 МСБО38 Нематеріальні активи

МСФЗ15 Виторг за договорами з покупцями.

МСБО2 Запаси

МСБО 37 Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи.

МСБУ21 Вплив зміни валютних курсів

МСБО19 Виплати працівникам

 1.     МСФЗ(IAS)38 . НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-АСПЕКТИ ОБЛІКУ З МСФЗ

Визначення НМА ідентифікованість, контроль, майбутні економічні вигоди.
На що звернути увагу під час вибору облікової політики
Термін корисного використання нематеріальних активів
Програмні продукти: НМА чи основні засоби?
Витрати майбутніх періодів - кваліфікація для цілей МСФЗ
Витрати на створення веб-сайту. Нематеріальні активи та рекламна продукція
Внутрішньостворені НА, особливості формування первісної вартості. Основні коригування під час трансформації операцій, пов'язаних з урахуванням НМА.
Ваші запитання
2.МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ»: Модель п'ятикрокового аналізу
Деякі особливості МСФЗ (IFRS)15. Ідентифікація договору із покупцем
Подальша зміна в умовах існування договору
Ідентифікація договірних зобов'язань у рамках договору транспортування товару покупцям, можливість повернення, послуги виробника з демонстрації товарів у магазинах рітейлера, навчання клієнта-рітейлера, роздача покупцям подарунків та «зразків»)
Визначення загальної ціни угоди за договором (компонентфінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, що надаються після відвантаження).
Розподіл загальної вартості угоди між договірними зобов'язаннями. Визнання виручки в останній момент або принаймні виконання договірного зобов'язання. Резервування сумнівних боргів - "матриця" зменшення корисності.
 МСФЗ 15 ПЕРЕХІД
Розкриття інформації у звітності
3.МСФЗ (IAS) 2 «ЗАПАСИ»: ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Схематичний огляд МСФЗ (IAS) 2 «Запаси»
Активи для управлінських потреб, дорогі запчастини та комплектуючі, товари, придбані для реклами, МНМА в МСФЗ обліку. Вибір облікової політики. Формування собівартості товару, купленого за валюту.
Врахування торгових знижок. Розрахунок виробничої собівартості відповідно до МФСО.
Непрямі витрати. Як відображати витрати на пакування готової продукції з точки зору МСФЗ?
Як оцінити побічну продукцію та відходи по МСФЗ? Типові помилки при врахуванні собівартості
Облік запасів найменшої із собівартості та чистої вартості реалізації: практичні складності
Як уникнути помилок під час створення резерву під знецінення товарно-матеріальних цінностей у МСФЗ
Основні коригування під час трансформації операцій із обліку ТМЦ.
4. МСФЗ (IAS) 37- ЯКІ РЕЗЕРВИ  НЕОБХІДНО  СФОРМУВАТИ У ВІДПОВІДНОСТІ З МСФЗ
Коли необхідно створити резерв. Забезпечення, без яких не обійтися (гарантії, судові позови, відпускні).
Резерви під обтяжливі договори. Витрати на аудит – чи створювати резерв?
Нарахування витрат на фактично надані аудиторські послуги
Основні коригування, пов'язані з донарахуванням забезпечень;
Ваші запитання.
5. МСФЗ (IАS) 21 - НАВОДИМО ПОРЯДОК У КУРСОВИХ РІЗНИЦЯХ
Облік операцій та залишків за операціями в іноземній валюті. Акціонерний капітал у іноземній валюті. Кредит від нерезидентів. Інвалютний акредитив та курсові різниці. Переказ у валюту подання-як не заплутатися в курсах валют.
6.МСФЗ (IАS) 19.  Як врахувати винагороди працівникам
Короткострокові винагороди. Премії, які очікуються до виплати. Винагорода керівництву: як виконати вимоги та непоказати зайвого. Кого вважати ключовим управлінським персоналом. Що входить у компенсацію ключового управлінського персоналу. Пенсії ключових управлінців: чи треба розкривати. Трансформаційні коригування.
7. Складання трансформаційної таблиці та балансу  
Трансформация 28
  
 
Трансформация-17             

з січня 2022 року : 2 дні -з 10.00 до 17.00 год., з перервами на кава-паузи та обід.

Реєстрація: з 9:40.

Трансформация 22

Лектор: Паентко Тетяна - сертифікований аудитор, АССА DipIFR, судовий експерт, д.е.н.

Слухачам потрібно мати ноутбук.

 У вартість семінару входить:  

 •  Участь в семінарі;    
 •   Кожен слухач отримає навчально-практичні матеріали і СЕРТИФІКАТ про прослуханий курс ;  
 •  Міцний чай і запашна кава зі смаколиками ;
 •  Обіди;
 •  Спілкування з колегами.

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами : (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18 

або пишіть нам info@bbo.com.ua

Наша мета - щоб наші тренінги, навчання, курси допомогли стати нашим слухачам найкращими професіоналами.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ».

 Трансформация 30

Трансформация 24

Трансформация -14

Трансформация -16

 Трансформация

 

Трансформация

У вартість семінару входить: ексклюзивний методичний матеріал; кава-паузи, обід. .

Оригінали документів: рахунок, договір, акт виконаних робіт і необхідні дозволи надаються на семінарі.

Після закінчення курсу видається Сертифікат про прослуханий курс

 Поспішайте зареєструватися за телефонами:

(096) 210 86 20, (099) 214 67 72, (063) 148 46 18.

Трансформация 20

Трансформация-8

У січні -лютому  2022 року 2-о денний семінар-практикум: "Практичні аспекти Трансформації фінансової звітності за вимогами МСФЗ": МСФЗ від теорії до практики. Трансформація обліку за П (С) БО в МСФЗ. Відмінності між П (С) БО і МСФЗ.

Що отримають учасники семінару:

 На семінарі необхідно мати ноутбук з встановленим MSExcel

Трансформация 29

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ"

На курс можна зареєструватися за телефонами:

(096)210 86 20, (099) 214 67 72, (063) 148 46 18; або  по E-mail: oziomenko@ukr.net

У розпалі сезон по складанню і аудиту отчетності- ця тема буде однією з ключових на тренінгу по МСФЗ, який ми проведемо у Харкові. Всі учасники отримають методику по складанню трансформації фінансової звітності, допомога в підготовці звітності за рік, рекомендації на 2021 рік і відповіді на найскладніші робочі питання.

На семінарі зберуться Ваші колеги, з якими Ви зможете поділитися досвідом та поспілкуватися в неформальному оточенні.

Трансформация 27

Трансформация 23

  

Трансформация 19


Трансформация-11

Трансформация=10

Трансформация

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.